Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Kiên Giang - Số 05 Mậu Thân - phường Vĩnh Thanh - TP Rạch Giá - Kiên Giang - Điện thoại : 0773.812445 - Fax : 0773.812417Liên kết website


Ngày đăng

Nội dung

27/09/2016

Hướng dẫn số 02/HD-SNNPTNT ngày 26/9/2016 của Sở Nông nghiệp-PTNT

27/09/2016

Quyết định số 903/QĐ-SNNPTNTngày 26/9/2016 của Sở Nông nghiệp -PTNT

15/08/2016

Quyết định số 673/QĐ-SNNPTNT ngày 29/7/2016 của Sở Nông nghiệp - PTNT

15/08/2016

Quyết định số 674/QĐ-SNNPTNT ngày 29/7/2016 của Sở Nông nghiệp - PTNT

15/12/2015

Công văn số 1151/SNNPTNT-TCCB ngày 15/12/2015 của Sở Nông nghiệp-PTNT

04/12/2015

Hướng dẫn số 504/HD-BTĐKT ngày 07/9/2015 của Ban TĐ-KT Sở Nội vụ

04/12/2015

Thông báo số 177/TB-SNNPTNT ngày 27/11/2015 của Sở Nông nghiệp-PTNT

01/12/2014

Quyết định số 641/QĐ-SNNPTNT ngày 28/11/2014 của Sở Nông nghiệp-PTNT

27/11/2014

Công văn số 693/BTĐKT-NV ngày 25/11/2014 của Ban Thi đua-Khen thưởng

25/11/2014

Hướng dẫn số 02/HD-SNNPTNT ngày 24/11/2014 của Sở Nông nghiệp-PTNT

30/10/2014

Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ

30/10/2014

Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ

30/10/2014

Công văn số 39/TĐKT-VP ngày 09/10/2014 của Sở Nông nghiệp-PTNT

30/10/2014

Giấy mời số 110/GM-SNNPTNT ngày 29/10/2014 của Sở Nông nghiệp-PTNT

24/10/2013

Quyết định số 467/QĐ-SNNPTNT ngày 17/10/2013 của Sở Nông nghiệp-PTNT

08/08/2013

Các mẫu báo cáo thi đua khen thưởng năm 2013

16/05/2013

Công văn số 308/TĐKT-VP ngày 16/5/2013 của Sở Nông nghiệp-PTNT

15/05/2013

Kế hoạch số 02/KH-SNNPTNT ngày 01/3/2013 của Sở Nông nghiệp-PTNT

15/05/2013

Kế hoạch số 01/KH-SNN ngày 04/02/2013 của Sở Nông nghiệp-PTNT

16/04/2013

Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh Kiên Giang

05/03/2013

Thông báo số 53/TB-VPCP ngày 20/02/2012 của Văn phòng Chính phủ

05/03/2013

Công văn số 734/BTĐKT-VP ngày 21/5/2012 của Ban thi đua Khen thưởng Trung ương

05/03/2013

Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/04/2012 của Chính phủ

05/03/2013

Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban chấp hành Trung ương

05/03/2013

Thông báo số 1277/VPCTN-TĐKT ngày 12/9/2012 cảu Văn phòng Chủ tịch nước

05/03/2013

Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của UBND tỉnh

05/03/2013

Công văn số 938/UBND-VHXH ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh

05/03/2013

Công văn số 606/UBND-VHXH ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh

05/03/2013

Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 13/07/2012 của UBND tỉnh

05/03/2013

Nghị định số 13/2013/NĐ-CP ngày 02/03/2012 của Chính phủ

20/12/2012

Công văn số 66/TĐKT-VP ngày 19/12/2012 của Sở Nông nghiệp-PTNT

16/11/2012

Kế hoạch số 52/KH-HĐTĐKT ngày 25/9/2012 của Sở Nông nghiệp-PTNT

09/11/2012

Công văn số 26/SNN-VP ngày 09/04/2012` của Sở Nông nghiệp-PTNT

09/11/2012

Kế hoạch số 25/KH-SNN ngày 09/04/2012 của Sở Nông nghiệp-PTNT

09/11/2012

Quyết định số 15/QĐ-SNN ngày 18/7/2012 của Sở Nông nghiệp-PTNT

09/11/2012

Quyết định số 310/QĐ-SNN ngày 23/8/2012 của Sở Nông nghiệp-PTNT

09/11/2012

Hướng dẫn số 01/HD-SNN ngày 02/08/2012 của Sở Nông nghiệp-PTNT

30/10/2012

Mẫu báo cáo đề tài nghiên cứu hoặc sáng kiến

22/10/2012

Công văn số 701/SNN-VP ngày 19/10/2012 của Sở Nông nghiệp-PTNT

30/08/2012

Công văn số 550/SNN-VP ngày 22/8/2012 của Sở Nông nghiệp-PTNT

Văn bản mới
Video
Phóng sự ảnh

Số lần truy cập